Om fastighetsägares sex stora utmaningar. Följ upp energismart och 24/7 för lönsam och hållbar fastighetsutveckling

Find us on the map

Lecturer: Jörgen Söderlund & Erika Björnesparr

Ökade förväntningar från hyresgäster, omfattande myndighetskrav samt omvärldens intresse för klimat- och omvärldsfrågor - fastighetsägare står inför både utmaningar och möjligheter. För att fortsatt öka värdet på fastigheterna behövs investeringar i nya tankesätt, ny teknik och nya lösningar. Vi har djupintervjuat fastighetschefer, tekniska chefer och chefer för fastighetsbolag för att få syn på de största utmaningarna i branschen. Välkommen att ta del av resultatet!

This seminar will be held in Swedish

Energismartscen