Globala målen för hållbar utveckling

Så jobbar Nordbygg med sina utvalda hållbarhetsmål

Nordbygg har under flera år presenterat ett antal aktiviteter med inriktning på hållbarhet. Gemensamt för alla är att de drivs långsiktigt och uthålligt. De har alla stöd i något av de tre globala miljömål som vi anser mest relevanta för vår bransch.

 

Mål 5 – Jämställdhet

jamstalldhet

"Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling." (Källa: globalamalen.se)

Så här arbetar vi för jämställdhet på Nordbygg
Byggbranschen är en mycket mansdominerad bransch. Till många delområden är det en stor utmaning att rekrytera och behålla kvinnliga medarbetare. Vi har tagit initiativ till att jämställdhet ges utrymme och uppmärksammas i Nordbyggs program. Exempelvis så lyfts initiativen Stoppa Machokulturen och Sila Snacket.

Vi kan konstatera att andelen kvinnliga besökare på Nordbygg har växt över tid och är högre än generellt i byggbranschen. Till Nordbygg 2024 återvänder succén Nordbygg kvinnliga nätverksträff som samlar närmare 150 byggkvinnor för att inspirera och stärka nätverk. 

 

 

Mål 7 – Hållbar energi för alla

energoí

"En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040. En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet." (Källa: globalamalen.se)

Så här arbetar vi för hållbara energilösningar på Nordbygg
Tillsammans med branschens aktörer sätter vi stort fokus på energieffektivisering, renovering och smart teknik. Vi samlar en rad experter och sätter samman ett digert program för att inspirera till hållbara energilösningar. Se tex program på Arena Fastighetsenergi i A-hallen. 2024 lanserar vi även ett nytt temaområde på Nordbygg – solenergi. En viktig pusselbit i ett hållbart energisystem. 

 

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Globala mål 11

"Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden." (Källa: globalamalen.se)

Så här arbetar vi för hållbara städer och samhällen på Nordbygg

I Nordbyggs program, på samtliga scener och sammanhang, drivs hållbarhetsfrågan. Här lyfter vi tex miljöregler och processer som påverkar byggföretag, konsulter, produkt- och materialleverantörer. Vi sätter strålkastarna på cirkulära processer, klimatsmarta lösningar, energieffektivisering och goda initiativ.