globala målen

Globala målen för hållbar utveckling

Så jobbar Nordbygg med sina utvalda hållbarhetsmål

Nordbygg har under flera år presenterat ett antal aktiviteter med inriktning på hållbarhet. Gemensamt för alla är att de drivs långsiktigt och uthålligt. De har alla stöd i något av de tre globala miljömål som vi anser mest relevanta för vår bransch.

 

Mål 5 – Jämställdhet

jamstalldhet

"Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling." (Källa: globalamalen.se)

Så här arbetar vi för jämställdhet på Nordbygg
Byggbranschen är en mycket mansdominerad bransch. Till många delområden är det en stor utmaning att rekrytera och behålla kvinnliga medarbetare, mycket beroende på gamla (och föråldrade) strukturer, kultur och värderingar. Vi har tagit initiativ till att jämställdhet ges utrymme och uppmärksammas i Nordbyggs program. Exempelvis så lyfts kampanjerna Stoppa Machokulturen och Jämt på jobbet upp.

Vi arbetar också i projektet för att samla flera kvinnliga nätverk till en gemensam mötesplats på Nordbygg. År 2018 kunde vi konstatera att andelen kvinnliga besökare på Nordbygg växt över tid och var högre än generellt i byggbranschen. Till Nordbygg 2022 kommer vi hålla en kvinnlig nätverksträff för alla kvinnor inom bygg- och fastighetsbranschen. 

 

Mål 7 – Hållbar energi för alla

energoí

"En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040. En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet." (Källa: globalamalen.se)

Så här arbetar vi för hållbara energilösningar på Nordbygg
Renovera energismart har kommit att bli ett återkommande inslag på Nordbygg. Vi samlar en rad experter och sätter samman ett digert program av kortseminarier som skall lära och inspirera till att tänka energieffektivisering i samband med renovering.

 

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

energi för alla

"Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling." (Källa: globalamalen.se)

Så här arbetar vi för hållbar innovation på Nordbygg

Med vår nylanserade Innovationsarena får Innovation en alltmer framträdande roll på mässan. Under flera år har vi belönat årets hetaste produktinnovation med Nordbyggs Guldmedalj och nu går vi vidare med en plattform i samarbete med Svensk Byggtjänst, Nordic Contech där vi bl.a. ger utrymme för start up´s att visa upp sig.